Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında LPG Dağıtıcı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerine Getirilen Teminat Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi ve 531 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile LPG dağıtıcı ve LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerine teminat yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereği, Tebliğ’in yayımlandığı 02.09.2021 tarihinde halihazırda dağıtıcı ve LPG otogaz bayilik lisansına sahip olanlar, Tebliğin 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü fıkrası gereğince vermeleri gereken ilk teminatı Tebliğin geçici 1 nci maddesi kapsamında, 31.05.2022 tarihine kadar vermekle yükümlüdürler.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi gereği, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmez.

Teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili işlemler, teminat yükümlüsünün bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


14.01.2022 - 31.05.2022 Birimi : LPG Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 167