Kurumumuza 31 Temmuz 2021 tarihine kadar sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulü yapılana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

 

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

 

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmaktadır.

 

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

 

  1. .İlerleme raporlarının, lisans sahibi tüzel kişilerce her yılın Ocak ve Temmuz aylarında elektronik ortamda Kurumumuza sunulmuş olması gerekmektedir.

  2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 (Doksan) günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

  3. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

  4. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler tarafından, Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan ilerleme raporlarına ilişkin açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.

  5. İlerleme raporları, üretim tesislerinin kaynaklarına ve durumlarına göre Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında elektronik ortamda hazırlanır. Bu sebeple; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, bildirim yapma konusunda yetkilendirecekleri kişileri Kurumumuz internet sayfasında yapılan duyuruları dikkate alarak Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine tanımlamaları gerekmektedir.

  6. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Söz konusu termin programına, Enerji Bildirim Sistemine giriş yapılarak doğrudan erişilebilir.

  7. İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine giriş yaparak doğrudan erişebilecekleri tabloyu, ilgili dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda doldurur.

  8. İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine giriş yaparak daha önce gerçekleştirdiklerini belirttikleri faaliyetlere yönelik bilgi ve belgeleri sisteme ek olarak yüklerler. Ayrıca, Kuruma bilgi verilmesinde gerek görülen diğer konular da sistemde ilgili bölüme yüklenebilir.

  9. İlerleme raporları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak imzalanır.

 

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

 

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.

 


25.06.2021 - 31.07.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1009