Sık Kullanılanlar (Tüm Liste)

 • Elektrik Piyasasında Önlisans Ve Üretim Lisansına İlişkin Lisanslama Süreci
  • Önlisans ve Üretim Lisansına İlişkin Lisanslama Süreci Hakkında Bilgi Notu
    

   Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunabilmek için önce önlisans, daha sonra önlisans süresinde yükümlülüklerin tamamlanması kaydıyla üretim lisansı alınması gerekmektedir. Önlisans, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni ifade etmektedir. Üretim lisansı ise tüzel kişilere piyasada üretim faaliyeti gösterebilmeleri için 6446 sayılı Kanun uyarınca verilen izni ifade etmektedir.

   Lisanslama süreci Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelik Kurumumuz internet sayfasında https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-23907/son-versiyon–28072020 şeklindeki linkte mevcuttur. Önlisans ve üretim lisansı süreçleri hakkında özet bilgi aşağıda verilmiştir.

   1-     Önlisans süreci

   Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul), birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirebilir. Diğer taraftan, birden çok yapı veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri, sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek bir önlisans veya üretim lisansı kapsamında değerlendirilebilir.

   Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Yönetmelik Ek- 2’de yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” (Ek-1) uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)’na başvurur. Başvuru dilekçelerine eklenecek bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar; söz konusu listede yer almaktadır.

   Piyasada faaliyet göstermek üzere önlisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin;

   1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited

   şirket olarak kurulmuş olması,

   1. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması,

   zorunludur.

   Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişi veya tüzel kişinin;

   1. Yüzde 10 ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde 5 ve üzerinde doğrudan veya

   dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,

   1. Lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,

   6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması zorunludur.

   Önlisans başvurularında;

   1. MW cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5’ini geçmemek üzere, Kurul kararı (Ek-2) ile belirlenir. Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.
   2. Şirket asgari sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5’ine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 1'ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sunulması zorunludur (Bu konuda birim toplam yatırım tutarı için bakınız Ek-3).
   3. Önlisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin sadece yüzde 10’u tahsil edilir.

   ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde(Ek-4);

   • Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada

   işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ilişkin hükme,

   • Önlisans süresince  şirketin  ortaklık  yapısında  değişiklik  yapılamayacağına  ilişkin

   Yönetmelikte öngörülen hükme, yer verilmesi zorunludur.

   Önlisans başvuruları kapsamında; linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, jeotermal, rüzgâr, güneş enerjisi ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurulması talep edildiği takdirde;

   1. Yerli kömür ve jeotermale dayalı önlisans başvurularında, enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin,
   2. Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet hakkına sahip olunduğuna ilişkin belgenin,
   3. Hidrolik kaynaklar için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su

   Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belgenin,

   sunulması zorunludur.

   Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans

   başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır;

   1. TEİAŞ, 6446 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden 5 yıl için ve takip eden 10 yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma
   2. Rüzgâr enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının ilk 5 iş gününde, güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Ekim ayının son 5 iş gününde; bir önceki yıl o yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.
   3. Başvuru ekinde Yönetmelik kapsamında son 3 yıl içinde elde edilmiş en az 1 yıl süreli

   standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur.

   Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen

   önlisans başvurularındaki eksikliklerin 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği

   takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

   Önlisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş tarihi itibariyle değerlendirmeye alınmış sayılır.

   Değerlendirmeye alınan önlisans başvurusuna ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından 10 iş günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

   Değerlendirmeye alınan önlisans başvuruları ile ilgili olarak;

   1. Kurum tarafından, kurulacak üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında TEİAŞ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden görüş
   2. TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi, başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezi ile bağlantı kapasitesine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan görüşünü, bildirim tarihinden itibaren 45 gün içerisinde sonuçlandırarak Kuruma
   3. Kuruma sunulan görüşler, 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine Başvuru sahibinin, bağlantı ve sistem kullanımı hakkında oluşturulan görüş veya görüşleri kabul etmesi halinde söz konusu görüşleri kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin belgeyi, aksi halde gerekçeleri ile birlikte itirazını 10 iş günü içerisinde Kuruma sunması zorunludur. Aksi halde bağlantı ve sistem kullanım hakkındaki görüş veya görüşleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

   Rüzgâr  veya  güneş  enerjisine  dayalı  üretim  tesisi  kurmak  için  yapılan  önlisans

   başvuruları, aşağıdaki şekilde değerlendirilir;

   1. Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından her bir tesis için ilan edilen bağlantı noktalarından veya bağlantı bölgelerinden yalnızca bir bağlantı noktası veya bölgesi tercih
   2. Önlisans başvuruları, ilgili mevzuat çerçevesinde teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kapsamda teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans başvuruları, bağlantı görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ’a ve/veya ilgili dağıtım şirketine gönderilir.
   3. Söz konusu başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlantı noktası ve gerilim seviyesi,

   TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenir.

   ç) Aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılır.

   1. (ç) bendi kapsamına girmeyen başvurularla ilgili bağlantı görüşleri Kuruma bildirilir ve söz konusu başvuruya ilişkin önlisans işlemlerine, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından devam
   2. Bu kapsamda yapılan başvurulardan;
   • TEİAŞ veya  ilgili  dağıtım  şirketi  tarafından,  uygun  bağlantı  görüşü  verilmeyen

   başvurular,

   • Üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda,

   aynı saha için yapılan diğer başvurular,

   Kurul kararı ile reddedilir.

   Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.

   Aşağıdaki hallerde önlisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilir.

   1. Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde olumlu görüş oluşturulamaması ve/veya başvuru sahibi tüzel kişi tarafından özel direkt hat tesis edilmesinin tercih edilmemesi,
   2. Önlisans verilmesi  hakkında  karar  alınmadan  önce,  başvurudan  vazgeçildiğinin

   Kuruma bildirilmesi,

   1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından

   teknik değerlendirmesinin uygun olmadığı bildirilen başvurular.

   Kurum tarafından yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve önlisans başvurusu Kurul

   kararıyla sonuçlandırılır.

   Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile önlisans verilir ve önlisans sahibi tüzel kişinin ticaret ünvanı ile aldığı önlisans süresi ve önlisansa konu üretim tesisinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler, Kurum internet sayfasında duyurulur.

   Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç 24 ayı geçemez. Önlisans verilirken, başvurunun kaynak türüne ve kurulu gücüne bağlı olarak, bu sürenin 36 aya kadar uzatılmasına ilişkin hususlar, Kurul kararı ile düzenlenmektedir.

   Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür;

   1. Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, rezervuarlı hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması,
   2. Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması,
   3. Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,

   ç) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,

   1. 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşlerin alınması,
   2. Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması,
   3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması,
   4. Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin alınması veya söz konusu ruhsatın alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması.

   ğ) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;

   • Jeotermal kaynağa  dayalı  üretim  tesisleri  için  kaynak  kullanım  hakkına  ilişkin anlaşmanın,
   • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının,
   • Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının,

   yapılmış olması.

   Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans alma tarihinden itibaren;

   1. 90 gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan

   kararın alınması için,

   1. 180 gün içerisinde Teknik Etkileşim İzni için, ilgili kuruma başvurmak zorundadır.
   2-Üretim lisansı süreci

   Piyasada faaliyette bulunmak isteyen tüzel kişiler, üretim lisansı almak için; Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans Başvurunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” (Ek-5) uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.

   Lisans işlemleri ile ilgili diğer başvurularda, formatı ve ekleri Kurulca belirlenen formlar kullanılır. Başvuru dilekçelerine eklenecek bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar; söz konusu listede yer almaktadır.

   Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişinin,

   1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması,
   2. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması,
   3. Kendisi ile tüzel kişinin;
    • Yüzde 10 ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde 5 ve üzerinde doğrudan

   veya dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,

   • Lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin,

   6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması,

   zorunludur.

   Üretim lisansı başvurusunda bulunmak isteyen önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansı kapsamındaki yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile önlisans süresi içerisinde Yönetmelikte belirtilen şekilde Kuruma üretim lisansı başvurusunda bulunur. Önlisans sahibinin, önlisans süresi sona ermeden önce üretim lisansı başvurusunda bulunmaması halinde, önlisans süresinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ikmal edilmemiş olduğu kabul edilir.

   Üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde;

   1. Başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı kapsamında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığını tevsik eden bilgi ve belgeler,
   2. Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan, önlisans kapsamında Kuruma sunulan banka teminat mektubu tutarının düşülmesi ile bulunan ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 10’unu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu,
   3. Lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve üretim tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programı,

   ç) Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge,

   1. Şirket asgari sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 20’sine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 5'ine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesi,
   2. Pay devirleri ile şirket birleşmeleri açısından Yönetmelikte öngörülen hükümlerin yer

   verildiği şirket esas sözleşmesi (Ek-4),

   sunulur. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin sadece yüzde 10’u tahsil edilir.

   Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında belirtilen yükümlülüklerin tamamlandığına ilişkin bilgi ve belgelerin başvuru aşamasında sunulması koşuluyla, önlisans almaksızın, doğrudan üretim lisansı başvurusunda bulunulabilir.

   Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

   Üretim lisansı başvurusunun değerlendirilmesinde, başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı kapsamındaki yükümlülüklerini önlisans süresi içerisinde tamamlamış olup olmadığı esas alınır.

   Değerlendirmeye alınan lisans başvurusuna ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme, 45 gün içerisinde tamamlanarak, söz konusu değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

   Üretim lisansı başvurularında, yapılan değerlendirme sonucunda;

   1. Önlisans kapsamında öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin süresi içerisinde tamamlanmadığının anlaşılması halinde, söz konusu tüzel kişinin başvurusu, Kurul kararı ile
   2. Önlisans kapsamında öngörülen yükümlülüklerin süresi içerisinde tamamlanmış olduğu sonucuna varılması halinde, söz konusu tüzel kişiye Kurul kararı ile üretim lisansı

   Üretim lisansı ile ilgili olarak;

   1. Üretim lisansına inşaat süresi ve tesis tamamlanma tarihi derç Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas inşaat süresi Kurul kararı (Ek-6) ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır.
   2. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansına, lisansa konu tesisin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarı, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı (Ek-7) olarak derç
   3. Yenilenebilir enerji  kaynakları  dışında  diğer  enerji  kaynaklarına  dayalı  üretim

   lisanslarına, öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı (Ek-1 olarak derç)

   Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kişinin ticaret ünvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.

   Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin, üretim lisansına derç edilen inşaat süresi içerisinde lisansa konu üretim tesisini tamamlayarak işletmeye almak zorundadır. Üretim tesisi, geçici

   kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olur. Üretim tesisinin işletmeye alınması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan geçici kabul işlemleri ile tutanak altına alınmaktadır. Söz konusu geçici kabul tarihi, ilgili üretim tesisinin işletmeye geçtiği tarihe karşılık gelmektedir.

   Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

   Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla 49 yıl için yenilenebilir. Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken 12 ay, en geç 9 ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin başvuru ekinde sunulması zorunludur.

   Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk 8 yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz.

   İlk yıllık lisans bedeli, üretim lisansları açısından, tesis tamamlanma tarihi ile o yıl 31 Aralık tarihine kadar üretilen elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır.

   Yıllık lisans bedelleri; üretim lisansları için her yılın Şubat, Haziran ve Ekim aylarının,

   ilk 5 iş günü içerisinde 3 eşit taksitte Kurum hesabına yatırılır.

   Üretim lisanslarında;

   1. Tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.
   2. Lisansı kapsamındaki üretim tesisini tamamlamadan kendi talebi ile lisansını sona erdirmek isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden, lisansları kapsamındaki üretim tesisi için, içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar bir tutar defaten tahsil

   Ekler

   Ek-1:Önlisans bilgi ve belgeler   

   Ek-2: Banka teminat mektubu tutarı  

   Ek-3: Kaynak bazında yatırım tutarları  

   Ek-4: Esas sözleşme örnek

   Ek-5: Lisans bilgi ve belgeler

   Ek-6: Referans alınacak süreler

   Ek-7: Yıllık azami üretim miktarı

    

   Not: Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatta, piyasadaki gelişmeler çerçevesinde zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle, elektrik piyasasına ilişkin ilgili  mevzuatın güncel halinin incelenmesi önerilmektedir.

  • Hidrolik İş Akış Şeması (Şema bağlayıcı olmayıp Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın incelenmesi gerekmektedir)
  • Rüzgar Güneş İş Akış Şeması (Şema bağlayıcı olmayıp Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın incelenmesi gerekmektedir)
  • Termik İş Akış Şeması (Şema bağlayıcı olmayıp Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın incelenmesi gerekmektedir)
 • Elektrik Piyasası Kurul Kararları Lisans Bedelleri
  Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
  16.12.2021 10635 22.12.2021 31697 Elektrik Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin
  15.12.2022 11458 17.12.2022 32046 Elektrik Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin
 • Aylık Toplu Lisanslar
  • 2023
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   09.02.2023 32099 OCAK 2023
   09.03.2023 32127 ŞUBAT 2023
   08.04.2023 32157 MART 2023
   07.05.2023 32183 NİSAN 2023
   08.06.2023 32215 MAYIS 2023
   14.07.2023 32248 HAZİRAN 2023
   04.08.2023 32269 TEMMUZ 2023
   08.09.2023 32303 AĞUSTOS 2023
 • Aylık Toplu Lisanslar
  • 2023
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   09.02.2023 32099 OCAK 2023
   08.04.2023 32157 MART 2023
   07.05.2023 32183 NİSAN 2023
   08.06.2023 32215 MAYIS 2023
   14.07.2023 32248 HAZİRAN 2023
   04.08.2023 32269 TEMMUZ 2023
   08.09.2023 32303 AĞUSTOS 2023
 • Katılma Payları
  • Petrol Piyasası Kurul Kararları Katılma Payları
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   16.12.2021 10638 22.12.2021 31697 Petrol Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin
   15.12.2022 11462 17.12.2022 32046 Petrol Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2022 yılı faaliyetleri için 2023 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin
 • Petrol Piyasası Kurul Kararları Lisans Bedelleri
  Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
  16.12.2021 10639 22.12.2021 31697 Petrol Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin
  15.12.2022 11463 17.12.2022 32046 Petrol Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin
 • Aylık Toplu Lisanslar
  • 2023
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   09.02.2023 32099 OCAK 2023
   08.04.2023 32157 MART 2023
   08.06.2023 32215 MAYIS 2023
   04.08.2023 32269 TEMMUZ 2023
   08.09.2023 32303 AĞUSTOS 2023
 • LPG Piyasası Kurul Kararları Lisans Bedelleri
  Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
  16.12.2021 10641 22.12.2021 31697 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin
  15.12.2022 11465 17.12.2022 32046 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin
 • Katılma Payı Bedelleri
  • LPG Piyasası Kurul Kararları Katılma Payı
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   16.12.2021 10640 22.12.2021 31697 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin
   15.12.2022 11464 17.12.2022 32046 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2022 yılı faaliyetleri için 2023 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin
 • Aylık Toplu Lisanslar
  • 2019
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   14.02.2019 30686 OCAK 2019
   14.03.2019 30714 ŞUBAT 2019
   16.06.2019 30803 MAYIS 2019
  • 2023
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   08.04.2023 32157 MART 2023
   07.05.2023 32183 NİSAN 2023
 • Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi, Belge ve Taahhütnameler
  • Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi, Belge ve Taahhütnameler
   • Genel

    Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen tüzel kişilerin; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği EK-3’te istenilen bilgi, belge ve taahhütnameleri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

    Lisans başvurusu için hazırlanan dosyaya konulan belgeler bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur.

    Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin aslı veya tasdikli suretleri lisans başvurusu dosyalarından birine konulabilir ve diğer dosyalar bu belgelerin aslına uygunluğunun lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi tarafından belirtildiği fotokopiler ile düzenlenebilir.

    Yeni lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin daha önce Kuruma lisans başvuru dosyası sunmuş olması ilgiliyi, gerekli bilgi ve belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

    Lisanslar bir defada en az on, en fazla otuz yıllık süre ile verilir.

    Lisans başvuruları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği için tıklayınız.

    Lisans türlerine göre lisans başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler için aşağıdaki kutucuklara tıklayınız.

  • Dağıtım Lisansı
   • Dağıtım Lisansı

    Dağıtım lisansı, tüzel kişilere şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izin belgesini ifade eder.

    Kanunun geçici madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanacak şirket, Kurum tarafından açılacak ihale ile belirlenir. Dağıtım lisansı ve açılacak ihale ile ilgili usul ve esaslar Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenir. Dağıtım Lisansı almaya hak kazanan şirkete ilgili yönetmeliklerde ve ihale dosyasında yer alan işlemlerin yerine getirilmesini müteakip dağıtım lisansı verilir.

    Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır. İhaleye çıkılacak şehir, ilgili şehirdeki lisans süresi, serbest tüketici limiti, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı ile ihaleyle ilgili diğer hususlar Kurul Kararında belirtilir. Kurumun açacağı ihale, Resmi Gazete’de ilan edilir. İhale ilanında, başvuru süresi, müracaat yeri, soru-cevap yöntem ve süresi, istenecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar bulunur.

    İhale dosyasında; tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin verileceği para cinsi, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, dağıtım lisansı verilecek şehirdeki serbest tüketici limiti, lisans süresi, lisans süresi boyunca uygulanacak abone bağlantı bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı, birim hizmet ve amortisman bedelinin sabit olarak uygulanacağı süre, yatırımın başlangıç tarihi, ihaleyi kazanan firmaya dağıtım lisansı verilmesine ilişkin usul ve esaslar, dağıtım şebekesi inşası için gerekli tasarım, yapım, kullanılacak malzemeler ve tamamlanan şebekenin işletmeye alınması dahil tüm aşamalarda uygulanacak usul ve esaslar ile temel teknik kriterleri içeren şartname yer alır. Şartname, ihale kararı verilen şehrin özelliklerine göre düzenlenir.

    İhaleye ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, şirketlerden yeterlilik başvuru dilekçesi ile beraber aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir. Ayrıca Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir.

    a)Şirket ile ilgili;

    (1)     Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

    (2)     Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya  Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

    (3)     Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi, ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

    (4)     Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    (5)     Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    (6)     Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

    (7)    Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

    (8)    Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

    (9)   Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

    Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

    b)Şirketin mali durumu ile ilgili;

    (1)   Kendisinin ve ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

    (2)   Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

    c)Şirketin tecrübesiyle ilgili;

    (1)  Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

    (2)  Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

    (3)  Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

    Yapılan ihale sonucu, dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirketin, lisans alabilmesi için, ilgili mevzuat doğrultusunda, şirket ana sözleşmesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikleri yapması zorunludur;

    a)Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirket olması halinde, hisseleri nama yazılı değil ise hisselerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesi,

    b)Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz şehir içi dağıtım faaliyeti ile bu konudaki eğitim hizmetleri dışında başka faaliyette bulunamayacağından, şirketin ana sözleşmesinin ilgili kısmının buna uygun şekilde düzenlenmesi,

    c)Lisansın iptalinin gerekmesi halinde, iptalden önce alınacak Kurul Kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu veya tüzel kişiyi idare edenlerin; lisans sahibinin anonim şirket olmaması halinde ise ortaklar genel kurulu ve/veya tüzel kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğinin kabulüne ilişkin hükümlerin ana sözleşmede yer alacak şekilde düzenlenmesi,

    Şirket, Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde verilen süre içerisinde, yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayarak, tadil edilmiş şirket ana sözleşmesini, lisans bedeli alındı makbuzu ve talep edilecek diğer belge ve bilgileri Kuruma sunarak, dağıtım lisansı verilmesini talep eder.

 • Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları Lisans Bedelleri
  Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
  16.12.2021 10637 22.12.2021 31697 Doğal Gaz Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin
  15.12.2022 11461 17.12.2022 32046 Doğal Gaz Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin
 • Doğal Gaz Piyasası Kurul Kararları
  • Sertifika Bedelleri
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   15.12.2022 11461 17.12.2022 32046 Doğal Gaz Piyasasında 2023 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin
 • Web Servisleri Açıklaması

  LPG Piyasası İllere Göre LPG Fiyatları Web Servisi

  WSDL:http//lisansws.epdk.org.tr/services/bildirimLPGTarife?wsdl

  LPG Piyasası Firmaların İl Trafik Koduna göre  LPG ürün fiyatlarını listeleyen web hizmetidir.

  İstanbul İli Trafik Kodu Anadolu Yakası için 341, Avrupa Yakası için 342 girilmelidir.

  sorguNo parameteresi 54 olmaldır.

  Tarih GG/AA/YYYY olarak giriniz .

  Örnek SOAP mesajı

  <soapenv :Envolepe xmlns:soapenv="http://schemas_xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gen="http://genel.services.ws.epvys.g222.tubitak.gov.tr/">

   <soapenv:Header/>

   <soappenv:Body>

    <gen:genelSorgu>

       <sorguNo>54</sorguNo>

       <parametreler>05/03/2015</parametreler>

       <parametreler>6</parametreler>

     </gen:genelSorgu>

   </soapevn:Body>

  </soapevn:Envelope>

 • Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Yol Haritası ve Sıkça Sorulan Sorular  

   

  1. Soru: Şarj hizmeti nedir?

  Cevap: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda (Kanun) “Şarj Hizmeti” “Elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan ekipmanlarını doldurmak üzere ticari amaçla ve bedeli mukabilinde gerçekleştirilen kablolu veya kablosuz enerji aktarımı” olarak tanımlanmış olup bu kapsamda elektrik tedarik faaliyetinden ayrıştırılmıştır. Kanunda ayrıca şarj hizmetinin şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında EPDK tarafından çıkarılan ikincil düzenlemelere göre sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

   

  1. Soru Şarj hizmetine ilişkin mevzuat nelerden oluşmaktadır? Nasıl ulaşırım?

  Cevap: Şarj hizmetine ilişkin düzenlemeler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Şarj Hizmeti Yönetmeliği, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan diğer Kurul Kararlarından oluşmaktadır. Bahse konu mevzuata https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/23-2-1040/enerji-donusum-dairesi ulaşılabilmektedir.

   

  1. Soru: Şarj ağı işletmeci lisansı nedir? Şarj ağı nasıl oluşturulur?

  Cevap: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda “Şarj Ağı” “Elektrikli araçlara birden çok şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlamak için oluşturulan ve şarj ağı işletmecisi tarafından yönetilen sistem” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda şarj ağı işletmek isteyen tüzel kişilerin EPDK’dan şarj ağı işletmeci lisansı almaları gerekmektedir. Şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri; ülke genelinde şarj hizmeti sunma, şarj istasyonu kurma ve işletme, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurma ve işlettirme haklarına sahip olmaktadır. Lisans sahipleri tarafından lisans yürürlüğe alındıktan sonra altı aylık süre içinde en az 50 adet üniteden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşan şarj ağını oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu ünitelerin en az %5'nin DC 50 kW ve üzeri güçte ünite tipinde olması gerekmektedir. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan otoyol ve devlet yollarında kurulan şarj ünitelerinin de en az %50'sinin DC 50 kW ve üzeri güçte ünite tipinde olması ve şarj ağında yer alan her bir şarj istasyonunda, AC üniteler için en az bir adet tip-2 soket bağlantısına sahip ünite ve DC üniteler için de en az bir adet birleşik şarj sistemi soket bağlantısına sahip ünitenin bulunması gerekmektedir.

   

  1. Soru: Kendi evime veya işyerime elektrikli aracım için şarj ünitesi kuracağım, lisans veya sertifika almam gerekir mi?

  Cevap: Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde “Her ne ad altında veya yöntemle olursa olsun ticari faaliyet göstermeyen özel şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kendi ihtiyacı için kurduğu şarj ünitelerinin bir şarj ağına bağlanmaları zorunlu değildir.” şeklinde ifade edilmekte olup elektrikli araç kullanıcılarının kendi evleri veya işyerlerinde kurulu olan ticari faaliyet göstermeyen şarj üniteleri için herhangi bir lisans veya sertifika almasına gerek olmamaktadır.

   

  1. Soru: Şarj ağı işletmeci lisansı nasıl alınır?

  Cevap: Şarj ağı işletmeci almak isteyen tüzel kişilerin öncelikle lisans başvurusunda bulunmak için yetkilendirdikleri kişi veya kişileri “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar) çerçevesinde Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Kurumumuz tarafından ilgili kişi veya kişilerin yetkilendirme işlemi gerçekleştirildikten sonra lisans başvurusunda bulunulabilecektir. Lisans başvurusunda bulunacak şirketlerin asgari sermayesinin en az 4.500.000 TL olması gerekmektedir. Kurumumuza lisans başvurusu “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” da yer alan belgelerle beraber elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması halinde lisans başvurusu değerlendirilmeye alınmaktadır. İlgililerin lisans başvurusu yapmadan önce şarj ağında yer alan şarj istasyonlarını uzaktan yönetebilecek, uygunluk durumlarını takip edebilecek, soket yapısı uyumlu her türlü elektrikli araca hizmet verebilecek ve tüm elektrikli araç kullanıcılarından ödeme alabilecek bir şarj ağı yazılımını ve uygulamasını hazırlamaları gerekmektedir. Lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında bu yazılıma ilişkin bilgi ve belgeler Kurumumuz tarafından talep edilebilecektir. Değerlendirmeye alınan başvurular Enerji Piyasası Düzenlenme Kurulu’na (Kurul) arz edilmekte ve lisanslar Kurul Kararıyla verilmektedir. Verilen lisanslara ilişkin bilgilere https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/elektrikSarjAgiIsletmeciOzetSorgula.xhtml adresinden ulaşılabilmektedir.

  1. Soru: Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusu nasıl yapılır?

  Cevap: Lisans başvurusu https://basvuru.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/onlineEImzaLogin.xhtml adresi üzerinden yapılmakta olup lisans başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin olarak başvuru kılavuzuna https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-213-1040/enerji-donusumuelektronik-lisans-islemleri adresinden ulaşılabilmektedir.

   

  1. Soru: Şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin yükümlülükleri nelerdir?

  Cevap: 6466 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde (Yönetmelik) yer alan hükümler saklı kalmak ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, şarj ağı işletmeci lisans sahiplerinin önemli görülen bazı yükümlülükleri aşağıda belirtilmektedir.

   

  - Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, en geç otuz gün içinde Kurumdan lisans tadilinin talep edilmesi, bu kapsamda belirlenen lisans tadil bedelinin Kurum hesabına yatırılması, (Yönetmelik 13/2) 

  - Lisans sahibinin faaliyetlerini sona erdirecek olması halinde, en az iki ay önceden Kurumun ve sertifikalı şarj istasyonu işletmecilerinin bu durumdan haberdar edilmesi, (Yönetmelik 14/2) 

  - En az elli adet şarj ünitesinin en az beş farklı ilçede lisans başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde işletilmesinin sağlanması, (Yönetmelik 15/2) 

  - Lisans yürürlükte olduğu sürece en az elli adet ünitenin beş farklı ilçede faaliyet göstermeye devam etmesinin sağlanması, (Yönetmelik 15/2, 15/4) 

  - Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile otoyollar ve devlet yollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin DC 50 kW ve üzeri güçte olması, (Yönetmelik 15/2) 

  - Şarj ağında yer alan AC güçteki şarj ünitelerinin en az birisinin TS EN 62196-2 standardında tanımlanan Tip-2 şarj soketiyle; DC güçteki şarj ünitelerinin en az birisinin TS EN 62196-3 standardında tanımlanan Combo-2 ile donatılmış olması, (Yönetmelik 15/3) 

  - Şarj hizmetinin sunulmasında asli sorumluluk lisans sahibi Şirketin olduğu için sertifika vereceği istasyonlarla gerekli protokollerin hazırlanması ve imzalanması, şarj istasyonları üzerinde gerekli gözetimin ve denetiminin sağlanması, (Yönetmelik 16/1, 20/5-6) 

  - Şarj ağında yer alan istasyonlarında lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler ve mücbir sebepler hariç sürekli, kaliteli ve kesintisiz şarj hizmeti sunulması, (Yönetmelik 16/2-a, 23/2) 

  - Şarj hizmetinin eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sağlanması, (Yönetmelik 16/2-b)

  - Şarj ünitesiyle uyumlu soket yapısına sahip her türlü elektrikli araca şarj hizmeti sağlanması ve gerekli yazılım, ekipman, donanım bulundurulması, (Yönetmelik 16/2-c) 

  - Şarj hizmeti fiyatının birim enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden belirlenmesi, kendi internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve uygulanması, (Yönetmelik 16/2-ç, 25/1-2) 

  - Şarj hizmeti karşılığında kullanıcılardan şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bedel talep edilmemesi, (Yönetmelik 16/2-d, 25/1)

  - Birlikte çalışabilirliği sağlamaya yönelik gerekli yönetim, denetim ve kayıt sisteminin kurulması, işler halde tutulması, işletilmesi, Kurum ile uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu sisteme erişiminin sağlanması, (Yönetmelik 16/2-e) 

  - Kurum tarafından belirlenen bildirimlerin usulünce yapılması, istenilen bilgi/belgelerin sunulması, tesis inceleme ve denetimlerine müsaade edilmesi, (Yönetmelik 16/2-f)

  - Şarj ağında yer alan tüm şarj istasyonları için mali sorumluluk sigortasının yapılması, (Yönetmelik 16/2-g) 

  - Kurum tarafından talep edilecek raporların hazırlanması ve yayımlanması, (Yönetmelik 16/2-ğ) 

  - Lisans sahibi Şirketin kendi internet sayfasının bulunması ve Kurum tarafından belirlenen bilgileri kendi internet sayfasında ve varsa mobil uygulaması üzerinden yayımlanması, (Yönetmelik 16/2-h)

  - Lisans yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içinde Kuruma şarj ağında yer alan her bir şarj istasyonu için;

   

         a) Şarj istasyonunun coğrafi     konumunu, şarj ünitesi sayısını, şarj ünitesi tipini, şarj ünitesi gücünü, soket sayısı ile tiplerini ve şarj istasyonu numarası ile adını,

         b) Her bir şarj istasyonunda şarj hizmeti için kullanılacak ödeme yöntemi ile çalışma saatlerini,

         c) Her bir şarj istasyonu için şarj ünitesi ve soket bazında uygulanacak şarj hizmeti fiyatlarını,

         ç) Şarj istasyonunun planlı bakım ve arızalarının başlangıç ve bitiş veya muhtemel bitiş tarih ve saatlerini,

         d) Şarj istasyonlarında bulunan şarj ünitelerinin ve soketlerinin uygunluk durumlarını,

         e) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri,”

   

  sağlayacak teknik ve yazılımsal altyapının kurulması, işletilmesi ve bu verilerin Kuruma sağlanması, (Yönetmelik 16/2-ı, 30),

  - Lisans işlemleri ile ilgili bedeller ile yıllık lisans bedellerinin zamanında ve eksiksiz olarak Kuruma ödenmesi, (Yönetmelik 16/2-k) 

  - Lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan paylarda, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsile yetkili kişilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Kuruma bildirilmesi, (Yönetmelik 16/3) 

  - Şarj ağına dahil olacak şarj istasyonları için 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen Yönetmeliğin Ek 2’sinde yer alan belgenin Kuruma sunulması, (Yönetmelik 17/1), 

  - Şarj ağından şarj istasyonu eklenmesi çıkarılması veya şarj istasyonu bilgilerinde değişiklik olması halinde Kuruma bildirimde bulunulması, (Yönetmelik 17/3-4), 

  - Şarj hizmeti kapsamında toplanan tüm verilerin gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği, doğruluğu ve güvenliğinden sorumlu olunması, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması, (Yönetmelik 18/1-2-3) 

  - Lisans sahibi şirketin kendi internet sayfasında sertifika vereceği istasyonlar hakkında sertifika düzenlenmesinde, sonlandırılmasında ve iptalinde uyacağı kurallara ilişin usul ve esasları ilan etmesi, (Yönetmelik 20/3) 

  - Tüm kullanıcıların şarj hizmeti satın alabilmesini sağlayacak ödeme sistemlerinden en az bir tanesinin şarj istasyonunda bulundurulması ve bu ödeme yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmelere şarj istasyonunda ve şarj ağı işletmecilerinin dijital mecralarında yer verilmesi, (Yönetmelik 21/6) 

  - Şarj istasyonlarında elektriğin ölçümü ve kullanıcı tarafından görülebilmesi için 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun ölçüm aletleri bulundurulması ve ölçüm sağlanması, (Yönetmelik 21/7) 

  - Kendisi veya sertifikalı şarj istasyonu işletmecileri tarafından işletilen şarj istasyonları için dağıtım şirketleriyle bağlantı anlaşmaları yapılarak teknik gereklere uygun olarak istasyonların kurulumunun sağlanması, (Yönetmelik 21/1, 22/5, 22/6) 

  - Kullanımının can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen herhangi bir şarj istasyonunun derhal hizmet dışı bırakılması ve şarj istasyonunda can ve mal güvenliği tesis edilinceye kadar kullanılmamasının ve hizmete sokulmamasının sağlanması, (Yönetmelik 23/3) 

  - İhbar ve şikayetler ile ünite tipi ve gücüne ilişkin levha ve çıkartmaları elektrikli araç kullanıcılarının kolay ve anlaşılabilir şekilde bilgisine hazır bulundurulması, (Yönetmelik 23/5) 

  - Kurum tarafından talep edilmesi halinde şarj hizmeti fiyatının oluşumunun ve güncelleme yönteminin Kuruma sunulması, (Yönetmelik 25/5) 

  - Bir sonraki günden itibaren uygulanacak şarj hizmeti fiyatlarının içinde bulunulan günde saat 17.00’ye kadar Kuruma bildirilmesi ve bildirilen fiyatların takip eden günde saat 00.00 itibarıyla bir sonraki fiyat değişikliğine kadar uygulanması, (Yönetmelik 25/6) 

  - Şarj hizmeti fiyatını sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25 fazlasını aşmayacak şekilde belirlemesi ve sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılardan sadakat sözleşmesi kapsamında sözleşme bedeli, üyelik bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep etmemesi, (Yönetmelik 25/7) 

  - Rezervasyon hizmeti sunulması durumunda kullanıcıdan ilave ücret alınması halinde bu ücretin ilgili rezervasyon kapsamında kullanıcının şarj hizmetini almasından sonra iade edilmesi, (Yönetmelik 25/9) 

  - Rezervasyon sistemi kurulmuş ise, bunun işletilmesini sağlayacak yazılımsal, teknik ve idari altyapı sistemini kurulması ve işletilmesi, (Yönetmelik 25/9, 27/3) 

  - Şarj hizmeti tamamlandıktan sonra şarj istasyonundan ayrılmayan kullanıcılardan ilave bedel alınacaksa şarj hizmetinin tamamlandığına ilişkin elektrikli araç kullanıcısına bilgi verilmesi, (Yönetmelik 25/10) 

  - Şarj hizmeti bedeli olarak ilan edilen fiyatların yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, enerji edinim maliyetleri, amortismanlar, kamusal yükümlülükler ile makul ölçüde karlılık dikkate alınarak belirlenmesi ve bu fiyatın rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı olmaması, (Yönetmelik 25/3, 26/1) 

  - Kullanıcı şikayetlerinin kaydedileceği ve kullanıcıların takip edebileceği iletişim kanallarının tesis edilmesi (Yönetmelik 28/1)

   

  1. Soru: Şarj ağı işletmeci lisansı hangi tarihe kadar verilecektir? Sınırlı sayıda verilmesi söz konusu mudur?

  Cevap: 7/4/2022 tarihinde Kurumumuz internet sayfası üzerinden yapılan duyuru ile şarj ağı işletmeci lisansı almak isteyen tüzel kişilerin lisans başvurularının 18/4/2022 tarihinden itibaren Kurumumuz elektronik başvuru sistemi üzerinden alınmaya başlanacağı kamuoyu ile paylaşılmış olup bu tarihten itibaren lisans başvuruları alınmaya başlamıştır. Lisans başvuruları için herhangi bir son tarih veya sayı kısıtı bulunmamaktadır.

   

  1. Soru: Şarj istasyonu işletmeciliği nedir? Nasıl şarj istasyonu işletmecisi olunur?

  Cevap: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda (Kanun) “Şarj İstasyonu İşletmecisi” “Şarj ağı işletmecisinden almış olduğu sertifika kapsamında şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara bu şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup bu kapsamda “Şarj Ağı İşletmecisi” nden ayrıştırılmıştır. Şarj istasyonu işletmecisi olmak için Kurumumuzdan herhangi bir lisans alınmasına gerek olmamaktadır. Şarj istasyonu işletmeci olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Kurumumuz tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verilen tüzel kişilere başvurarak sertifika talebinde bulunabilmektedir.

   

  1. Soru: Bir şarj ağına şarj istasyonu eklemek için ne gereklidir?

  Cevap: Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, şarj ağına yeni bir şarj istasyonu eklemek istemesi halinde şarj ağına eklenmek istenen şarj istasyonuna ilişkin coğrafi konum, şarj ünitesi ve soket sayıları, sertifika bilgileri, şarj ünitesi tipleri ve güçleri ile ilgili bilgiler; başvuruya konu şarj istasyonuna ilişkin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve şarj istasyonunun iletim ve dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliğin 22 nci madde kapsamında ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen belge ile elektronik ortamda Kuruma başvuruda bulunur. Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bahse konu şarj istasyonu şarj ağına eklenir. Şarj ağına şarj istasyonu ekleme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin olarak başvuru kılavuzuna https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-213-1040/enerji-donusumuelektronik-lisans-islemleri adresinden ulaşılabilmektedir.

   

  1. Soru: Şarj hizmeti fiyatları nasıl belirlenir?

  Cevap: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda (Kanun) şarj hizmeti fiyatına ilişkin olarak “Şarj hizmeti fiyatı Kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar dâhilinde serbestçe belirlenir.” şeklinde belirtilmekte olup şarj hizmeti fiyatı Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde (Yönetmelik) yer alan usul ve esaslara göre lisans sahipleri tarafından belirlenmektedir. Yönetmeliğe göre şarj hizmeti fiyatı belirlenirken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

  - Fiyat için serbest piyasa koşulları esas alınmaktadır.

  - Şarj ağı işletmecileri fiyatlandırma bilgilerini basit, açık ve kolayca karşılaştırılabilir bir şekilde sunmalıdır.

  - Şarj ağı işletmecisi, şarj ağında yer alan şarj istasyonlarında uygulanan şarj hizmeti fiyatlarını kendi internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde eş zamanlı olarak ilan etmelidir.

  - Tüm ödeme yöntemlerinde standartlaştırılmış birim enerji fiyatı (TL/kWh) fiyatlandırma biçimi olarak kullanılmalıdır.

  - Farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için farklı fiyat uygulanabilecektir.

  - Uygulanan şarj hizmeti karşılığında, şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında bağlanma bedeli, işlem başlatma bedeli, şarj ekipmanı kullanımı bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun ayrı bir bedel talep edilemeyecektir.

  - Şarj ağı işletmecilerinin uygulayacağı şarj hizmeti fiyatı, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25 fazlasını aşamayacaktır.

  - Şarj ağı işletmecisi tarafından sunulan rezervasyon hizmeti kapsamında kullanıcıdan ücret alınması halinde, bu ücret ilgili rezervasyon kapsamında kullanıcının şarj hizmetini almasından sonra iade edilir.

  - Şarj ağı işletmecisi tarafından şarj hizmetinin tamamlandığına ilişkin kullanıcıya bilgi verilmesi şartıyla şarj istasyonundan ayrılmayan kullanıcılardan ilave bedel alınabilir. 

  1. Soru: Şarj hizmeti kapsamında sorun yaşarsam nereye başvuracağım?

  Cevap: Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde “Şarj ağı işletmecisi; kullanıcı şikâyetlerinin         iletildiği,             kaydedildiği ve kullanıcıların takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis   etmekle ve       kendisine iletilen talepleri on beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak            kullanıcıyı       bilgilendirmekle yükümlüdür.” şeklinde ifade edilmekte olup elektrikli        araç     kullanıcılarının aldığı şarj hizmetiyle ilgili sorun yaşaması halinde öncelikle      şikayetlerini    ilgili şarj ağı işletmecisine iletmesi gerekmektedir. İlgili şarj ağı            işletmecisinden cevap alınamaması veya şikayetin çözüme ulaştırılamaması halinde             Kurumumuza başvuruda bulunulabilmektedir.

 • Aylık Toplu Lisanslar
  • 2023
   Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
   09.02.2023 32099 OCAK 2023
   09.03.2023 32127 ŞUBAT 2023
   08.04.2023 32157 MART 2023
   07.05.2023 32183 NİSAN 2023
   08.06.2023 32215 MAYIS 2023
   14.07.2023 32248 HAZİRAN 2023
   04.08.2023 32269 TEMMUZ 2023
   08.09.2023 32303 AĞUSTOS 2023
 • Enerji Dönüşümü Kurul Kararları Lisans Bedelleri  
  Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
  31.03.2022 10895 02.04.2022 31797 Şarj Ağı İşletmeci Lisansına İlişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin
  15.12.2022 11459 17.12.2022 32046 Şarj Ağı İşletmeci Lisansına ilişkin 2023 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin