Petrol Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Listesi

 • Petrol Piyasası Elektronik Lisans Yetkilisi Tanımlama İşlemleri  

   

  Bilindiği üzere, sona erdirme hariç petrol piyasası lisans işlemlerine ilişkin tüm başvurular “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başvuru Sistemi” üzerinden sadece elektronik, sona erdirme başvuruları ise hem elektronik hem de yazılı olarak yapılabilmektedir.

  Bundan sonraki süreçte, petrol piyasası elektronik lisans işlemlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla; bayilik hariç diğer lisanslara (rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve serbest kullanıcı lisansı) ilişkin elektronik ortamda yapılacak tadil, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularının 01/04/2023 tarihinden itibaren sisteme önceden tanımlanmış yetkililer aracılığıyla yapılması uygulamasına geçilecektir.

  Bu çerçevede; 01/04/2023 tarihinden sonra rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin tadil, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularının elektronik olarak yapılabilmesi için söz konusu lisans sahiplerinin elektronik başvuru öncesinde yetkili tanımlaması yapılmak üzere aşağıda yer alan belgeleri Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA” adresine göndermesi gerekmektedir:

  - Lisans yetkilisi tanımlanmasına ilişkin dilekçe (Ek-1)

  - Tüzel kişilerde imza sirkülerinin, gerçek kişilerde imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti,

  - Üçüncü bir kişiye yetki verilmişse bu belgelere ilaveten yetki verilen diğer kişiye ait Kurumun belirlediği formata göre hazırlanmış vekaletname (Ek-2).

  Ayrıca, lisans sahiplerinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde yer alan elektronik tebligat adresi edinme ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmelerini teminen; 01/04/2023 tarihinden sonra rafinerici, işleme, madeni yağ, depolama, iletim, taşıma, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin yukarıdaki elektronik başvuru işlemlerinin (tadil, süre uzatımı ve sona erdirme) yapılabilmesi için lisans sahiplerinin başvuru öncesinde elektronik tebligat adresi edinme yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir.

  Kamuoyuna duyurulur.

  EK:

  1. Lisans Yetkilisi Tanımlanmasına İlişkin Dilekçe

  2. Lisans Yetkilisi Belirlenmesine İlişkin Vekaletname